ทพญ.ฤดีรัตน์ กัลยาณภาคย์ – หมอออย

ใส่ฟัน รากเทียม

-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

-ประกาศนียบัตรตัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-Certifiacte in Implant Dentistry, สมาคมทันคกรรมรากเทียม แห่งประเทศไทย

-อาจารย์พิเศษ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต