ทพ.สุภชัย เกียรติสกุลทอง – หมอกิ๊ก

จัดฟัน

-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2

-Residency training of Orthodontics (ทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-Thai board of Orthodontics ทันตแพทย์เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน ที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา

-อาจารย์พิเศษ สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Leave a Comment