ดร.ทพญ.กิตติ์ภารัช กมลธรรม – หมอไบรท์

จัดฟัน

-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต เกียรตินิยมอันดับ 1

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

-ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (5-year internship)

-Thai board of Orthodontics ทันตแพทย์เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน ที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา

-อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Comment