ทพญ.ณัฐตินา ตติรัตน์ – หมอพลอย

รักษาโรคปริทันต์ ขูดหินปูน

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2558

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2564

Leave a Comment