ทพญ.สิรินทิพย์ ศรีเศรษฐนิล- หมอทิพย์

จัดฟัน

-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

-วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-Residency training of Orthodontics (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-Thai board of Orthodontics ทันตแพทย์เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน ที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา

Leave a Comment