ทพญ.แจ่มจรัส สอนง่าย – หมอหวาน

จัดฟัน

-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 2

-วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-Residency training of Orthodontics (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-Thai board of Orthodontics ทันตแพทย์เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน ที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา

Leave a Comment