นาวาอากาศตรี ทพญ.ภาณินี ดวงฉ่ำ – หมอนินี

ปริทันตวิทยา(โรคเหงือก) รากเทียม

-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-Residency training of Periodontology (ปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-Thai board of Periodontology ทันตแพทย์เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา ที่ได้การรับรองจากทันตแพทยสภา

Leave a Comment