นาวาอากาศโท ทพญ.ภาณินี ดวงฉ่ำ – หมอนินี

ปริทันตวิทยา(โรคเหงือก) รากเทียม

-ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-Residency training of Periodontology (ปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญสาขาปริทันตวิทยา ที่ได้การรับรองจากทันตแพทยสภา

Thai board of Periodontology

Leave a Comment