ทพญ.ศุภจิต แสงมณี – หมอแนน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก ผ่าฟันคุด รากเทียม

-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

-ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล

-Certifiacte in Implant Dentistry, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Leave a Comment