ทพญ.คนึงนิตย์ พงษ์พัฒน์ – หมอแป้ง

จัดฟัน

-ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับ 1

-วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

-Residency training of Orthodontics (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Comment