ทพญ.นลพรรณ วุฒิวณิช – หมอแปม

ใส่ฟัน รากเทียม วีเนียร์ ทันตกรรมความสวยงาม

-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับ 1

-วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-Certifiacte in Implant Dentistry, สมาคมทันคกรรมรากเทียม แห่งประเทศไทย

-อาจารย์พิเศษ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Comment