ทพญ.รัตนพร ภัทราคร – หมอพร

จัดฟัน จัดฟัน Invisalign จัดฟัน Damon

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

– Residency training in Orthodontics มหาวิทยาลัยมหิดล

– Insialign Provider

Leave a Comment