ทพญ.วาริน สิทธิไวทยาภรณ์ – หมอต้นเกด

อุดฟันเพื่อความสวยงาม วีเนียร์ รากฟันเทียม

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2558

– Certificate in Advanced Implantology, UCLA School of Dentistry พ.ศ.2561

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ทันตกรรมเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2563

Leave a Comment