ทพ.ภาณุภัทร ภูมิภัทราคม – หมอโอ้

รักษารากฟัน

-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์(รักษารากฟัน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-Certificate of completion in Application of botulinum toxin in Dentistry, Osstem AIC center, Seoul, Korea

-อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Leave a Comment